روایتی که می فرماید خداوند در روز اوّل ماه رمضان یک میلیون و در هر روز همین مقدار و در آخر ماه رمضان به تعداد کلّ نفرات ...

پرسش:سند روایتی که می فرماید خداوند در روز اوّل ماه رمضان یک میلیون و در هر روز همین مقدار و در آخر ماه رمضان به تعداد کلّ نفرات روزهای قبل آزاد می فرماید چیست؟ مگر این قدر آدم در روی زمین است (منهای کفار و اهل ذمه و اهل کتاب)؟
پاسخ:
این گونه احادیث در تشویق بر عبادات مخصوصاً بر عباداتی که دارای مشقت و همراه با دشواری است، فراوان است،‌ مثلاً درباره روزه ماه رمضان آمده است: "هر کس سی روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، تمامی گناهان گذشته و آینده او بخشیده می شود و به او خطاب می گردد: اگر گناهان تو به شمار ستاره های آسمان و قطره های باران و برگ درختان و شمار شنها و ایام روزگار باشد، آمرزیده می شوی" دادن این همه ثواب از جانب خدا مشکل نیست.
این احادیث چند جور تفسیر می شود:
1ـ این احادیث در مقام تشویق است و در مقام بیان کثرت ثواب است، مخصوصاً برای مردی که در مناطقی مانند عربسان با آن گرمای طاقت فرسا و با نبودن امکانات باید روزه بگیرند.
2ـ این احادیث در مقام بیان واقعیت است، ‌ولی از خداوندی که خزائن او تمام شدنی نیست وجود و کرم او بی نهایت است،‌ از باب فضل و انعام و عیدی هیچ بعید نیست.
3ـ احتمالاً این گونه احادیث مقید است به رعایت آداب و شرائطی که در بحث شرائط دعا و قبولی عبادات آمده است که از مهم ترین آن ها تقوا است: "انّما یتقبل الله من المتقین".
4ـ مراد از انسان هایی که بخشیده می شوند،‌ اعم از مرده و زنده است و فقط شامل انسان‌های ده نیست تا اشکال شود چقدر انسان وجود دارد؟