از حدیث غدیر چه مطالبی استفاده می شود؟

حدیث غدیر یکی از معروف ترین حدیثی است که محدثان اهل سنت و شیعی آن را با عبارات مختلف بیان نموده‌اند. قسمتی از آن بیان می شود:
پیامبر اسلام(ص) در آخرین حج خود در غدیر خم خطاب به مسلمانان فرمود: "... من کنتُ مولاه فعلی مولاه اللهم و آلِ من والاه و عادِ من عاداه و أحبّ من أحبّه و أبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله؛ هر کس را من مولی و رهبر او هستم، علی(ع) مولا و رهبر او است. خداوندا! دوستان او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار و دوست بدار آن کس که او را دوست دارد و مبغوض بدار آن کس را که او را مبغوض دارد. یارانش را یاری کن، و آن ها را که ترک یاریش کنند،‌ از یاری خویش محروم ساز".
حدیث مذکور حامل پیام های متعددی است که به برخی از آن ها اشاره می شود:
1ـ ولایت پیامبر و امام علی(ع)
یکی از پیام های مهم این حدیث ولایت پیامبر(ص) و به دنبال آن ولایت امام علی(ع) است. جملة: "من کنتُ مولاه فعلی مولاه..." صریحاً دلالت دارد که پیامبر(ص) بر مردم ولایت دارد،‌ همچنین دلالت دارد که پیامبر(ص) علی(ع) را به عنوان جانشین خود و رهبر مسلمانان معرفی نموده است.
2ـ تولی و تبری
یکی از مطالبی دیگری که از حدیث استفاده می شود، دوستی با دوستان علی(ع) و دشمنی با دشمنان حضرت است که اصطلاحاً از آن به تولی و تبری یاد می شود. جملات "اللهم و آل من والاه...". ناظر بر همین مطلب است. همچنین جملات "و أحب من احبه..." نیز مکمل جملات پیش است. این جملات بر ضرورت محبت امام علی(ع) دلالت دارد. هرگاه پیامبر(ص) دوستی با دوستان امام علی(ع) و دشمنی با دشمنان حضرت را از خدا خواسته باشد، اصل محبت با علی(ع) نیز خواسته شده است؛‌ چنان که پیامبر اسلام(ص) در موارد دیگر همگان را به محبت علی فرا خواند.
3ـ نصرت الهی
نصرت الهی شامل حال کسانی می شود که ولایت و رهبری امام علی(ع) را قبول کرده و به حضرت محبت می ورزند. همین طور حدیث دلالت دارد که خواری دامنگیر کسانی می شود که ولایت علی(ع) را قبول ندارند و حضرت را دوست نمی دارد. جملات "وانصر من نصره..." ناظر بر همین مطلب است.