در قرآن بارها اشاره به تزویج مردان مؤمن با حورالعین شده است . پس زنان مؤمنه چگونه خواهندبود؟

دربارهء پاداشهای اخروی باید بدانیم که بهشت و نعمت های آن مترتب بر ایمان و عمل صالح انسان هادر دنیا است . به هر میزان ایمان و عمل صالح انسان بیشتر باشد, نعمت های او در آخرت بیشتر, خواهد بود. بنابراین همهء مؤمنان در آن دنیا در یک درجه نخواهند بود. چه بسا مؤمنانی که با هم هزاران فرسخ (درجه ) فرق داشته باشند.از آیاتی استفاده می شود نعمت های بهشتی برای مردان و زنانمساوی است . این طور نیست که زنان مؤمنه ای که بامردان مؤمنی در یک درجهء ایمانی هستند, جایگاه شان پایین تر از مردان باشد.
قرآن می فرماید: زن عمل صالح انجام دهد و مؤمن باشد, داخل بهشت می شود.
بنابراین در پاداش روز قیامت , فرقی بین مرد و زن نیست . هر پاداشی که برای مردان هست , برای زنان هم هست .
البته از آیات قرآن استفاده می شود زنان و مردانی که در دنیا همسر یکدیگرند, هرگاه هر دو با ایمان و بهشتی باشند, در آن جابه هم ملحق می شوند و با هم در بهترین حالات زندگی می کنند.
آیهء 23سوره رعد فرمود:باغهای جاویدان بهشتی که وارد آن می شوند و همچنین پدران ،فرزندان و همسران صالح آنها .
در آیهء 8سورهء مؤمن شبیه همین آیه آمده است .
از بعضی روایات استفاده می شود که مقام زنان برتر از حوریان بهشت است , به خاطر عبادات واعمال صالحی که در این جهان انجام داده اند. در تفسیرآیهء (در آن بهشت ها خیرات زیبا و نیکویی هست ) آمده که مراد از زنان مؤمنه هستند.
شخصی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: زن های دنیا بهرتند یا حورالعین ؟ فرمود: .(1)
بنابراین زنان مؤمنه در بهشت یا با شوهران مؤمن خویش خواهند بود, در صورتی که در یک درجه و مقام باشندو یا با مردان مؤمن دیگری خواهند بود.
در عین حال در قرآن برخى از توصیفات بهشتى با خواسته‏هاى مردانه سازگار است، مانند «فجعلناهن ابکاراً» (2) اما متناسب با خواسته‏هاى زنانه بیان نشده است. شاید در این موارد نیز علت این باشد که خداوند حکیم امور جنسى مربوط به زنان را در پرده عفاف و ادب قرار داده است و خواسته زنان را به صراحت بیان نکرده است . لفظ حورالعین که ظاهر آن اختصاص به مردان دارد، مى‏تواند از این موارد باشد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
پـاورقی:
1.سیوطی , درالمنثور, ج 7 ص 633.
2- واقعه (56) آیه 37.