خداوند در قرآن می گوید: ما تمام گناهان را می بخشیم. این بخشش شامل چه انسان هایی می شود؟

آیه می فرماید: "قل یا عبادی الذین أسرفوا علی أنفسهم لا نقنطوا من رحمة الله إنّ الله یغفرالذنوب جمیعاً إنّه هو الغفور الرحیم؛ بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همة‌گناهان را می آمرزد".
این آیه به دنبال آیات قبلی (که تهدیدهای مکررّی در مورد مشرکان و ظالمان بود) وارد شده است. در این آیه راه بازگشت را توأم با امیدواری روی همة‌گنه کاران می گشاید، زیرا هدف اصلی از مجازات و عقوبت،‌ تربیت و هدایت است، نه انتقامجویی و خشونت. خداوند در این آیه با لحنی آکنده از نهایت لطف و محبت، آغوش رحمتش را به روی همگان باز کرده و فرمان عفو آن ها را صادر نموده است. این آیه شامل هر گونه گناه می شود. البته از خداوند رحیم و مهربان جز این انتظار نمی رود که درِ رحمتش به سوی بندگانش باز باشد.
در این جا دو مسئله فکر مفسران را به خود مشغول ساخته است:
1ـ عمومیت آیه همه گناهان حتی شرک و گناهان کبیره را فرا می گیرد؟
2ـ آیا وعدة غفران مطلق است یا مشروط به توبه؟
به قرینة آیات دیگر می توان گفت که درهای غفران الهی به روی همة بندگان بدون استثنا باز است، مشروط به این که بعد از ارتکاب گناه به خود آیند و تغییر مسیر دهند و رو به سوی درگاه خدا آورند و در برابر فرمانش تسلیم باشند. نیز با عمل صالح صداقت خود را نشان دهند و به حقیقت توبه و انابه کنند.
به این ترتیب نه شرک از آیه استثنا است و نه گناهان دیگر. بنابراین کسانی که توبه کنند و عمل صالح انجام دهند و از کرده های بد خویش پشیمان شده و استغفار نمایند، مشمول آیه می شوند و خداوند گناهانشان را می آمرزد.