چند آیه در قرآن از آیات سیاسی است ؟ در چه سوره هایی و در مورد چه کسانی است ؟

آیات سیاسی در قرآن زیاد است , ذکر همه برای ما میسّر نیست . به ذکر چند آیه بسنده می شود:
1 به مسلمانان فرمان می دهد که بیگانگان را محرم اسرار خود قرار ندهید.(1)ء
2 در مقابله و مواجهه با مخالفان , ده فمران صادر می کند.(2)
3 فرمان می دهد: با قوم طرح دوستی نریزید.(3)
4 از مداهنه و سازش کای با غیر خودی که روش بازیگران سیاسی است , جلوگیری می کند.(4)
5 می پذیرد حکومت برای حفظ نظام , جاسوس و اطلاعاتی داشته باشد.(5)
6 نقش رهبر را در زندگی بیان می کند.(6)
بالاءخره همهء آیاتی که دربارهء حکومت و حاکم نازل شده است و به قول استاد مرحوم محمد تقی شریعتی سوره ءمائده همهء حوادثی را که پیامبر6از آن ها می ترسید, در بر دارد. اگر اسامی امت ها و ملل مختلف را کنار بگذاریم ,درست با جامعهء مسلمان بعد از رحلت انطباق کامل دارد.(7)
چنان که ملاحظه می فرمایید طبق عقیدهء ایشان تمام 120آیهء سورهء مائده جنبهء سیاسی دارند و دربارهء خلافت حضرت علی 7و کارشکنی ومخالفت خلفای راشدین و پیروان آنان نازل شده است .
---------------------------------------------------------------------------------------------------
پـاورقی:
1.آل عمران (3 آیهء 28
2.نحل (16 آیات 125ـ 128
3.ممتحنه (60 آیهء 13
4.قلم (68 آیات 8و 9
5.حجرات (49 آیهء 12
6.اسراء (17 آیهء 71
7.محمد تقی شریعتی , خلافت و ولایت از نظر قرآن و سنت , ص 41.