پرسش 26 . اگر کسى حق مردم را تصرف کند و قادر به پرداخت عوض آن نباشد، آیا با توبه گناهش بخشیده مى‏شود؟

اگر مالى تلف شده باشد، تنها با توبه گناه بخشیده نمى‏شود، بلکه باید از صاحب حق، طلب حلالیت شود و قیمت مال تلف شده را به صاحبش بدهد. در صورتى که قادر به پرداخت عوض آن نیست، در صورت امکان موضوع را با مالک مال در میان بگذارد و براى پرداخت آن، مهلت بخواهد و یا از ایشان طلب عفو و گذشت نماید. اگر صاحب حق را نمى‏شناسد، پس از نومیدى از شناسایى صاحب آن، به عنوان مجهول المالک و ردّ مظالم به فقیر غیر سید صدقه داده شود.94 در وسائل الشیعه بابى تحت عنوان « وجوب ردّ المظالم اًّلى اهلها» (وجوب تحویل مظالم به مستحقان) هست و روایاتى در این‏باره نقل شده‏است.95