شک در نماز چگونه برطرف می شود؟

‏چنانچه مقصود از سوال ، احکام شکیات در نماز باشد ، می توانید به رساله عملیه هر یک از مراجع مراجعه نموده و احکام مربوط به شکیات نماز و انواع آن را فراگرفته و در مورد هر شکی در نماز به حکم مربوط به آن مراجعه فرمائید.
اگر کثیرالشک باشید ، نباید به شک خود توجه کنید. و اگرشک در آن درجه ازکثرت نیست ، اما باعث اذیت تان می شود ، می توانید از مهر امین که تعداد رکعات را ثبت می کند ، استفاده کنید.
اما چنانچه مقصود دست یابی به حضور قلب بیشتر در نمازو رفع پریشانی است ، نکات ذیل می تواند سودمند باشد.
1- کنترل قوة خیال: قبل از شروع نماز در طول روز با تمرین کردن،‌ تمرکز فکر پیدا کنید و از خود مواظبت نمایید و در موقع نماز خواندن تصمیم بگیرید که قوة خیال را کنترل کنید. حضرت امام خمینى می‌فرماید: طریقة عمده رام نمودن خیال،‌ عمل نمودن به خلاف است و آن چنان است که انسان در وقت نماز خود را مهیا کند که حفظ خیال در نماز کند و آن را حبس در عمل نماید. و این در اول امر، کارى صعب (مشکل) به نظر مى آید، ولى پس از مدتى عمل و دقت و علاج، حتماً رام می‌شود. (1)
در جاى دیگر می‌فرماید: شما نباید متوقع باشید که در اول امر بتوانید در تمام نماز، حفظ طایر خیال کنید. ممکن است در ابتداى امر در یک دهم نماز یا کمتر از آن ، حبس خیال شده وحضور قلب حاصل کند و کم کم انسان اگر در فکر باشد و خود را محتاج به آن ببیند ، نتیجه بیشتر حاصل کند. (2)
2- انتخاب مکان خلوت: امور خارجى مانند عکس، تلویزیون و سر و صدا و غیره زمینة حواس پرتى را فراهم می‌کند از این رو لازم است نمازگزار مکانى را انتخاب کند که هیچ چیز او را به خود جلب نکند.
3- پرهیز از تندخوانی:‌ از موجبات حواس پرتی،‌ تندخوانى و شتاب زدگى در انجام نماز است. با طمأنینه و آرامش نماز خواندن، مى توان با وسواس و شک مبارزه کرد.
4- فهمیدن معانى نماز:‌ گاهى حواس پرتى به خاطر آن است که معانى نماز براى ما روشن نیست کسى که بداند به خدا چه می‌گوید از نمازش لذت خواهد برد و به چیز دیگر فکرش را متوجه نخواهد ساخت.
5- آمادگى براى نماز: براى انجام امر مهمى مانند نماز، آمادگى لازم است مثل وضو را با دقت انجام دادن،‌ رعایت نظافت، گفتن اذان و اقامه، پوشیدن لباس مناسب،‌ استعمال بوى خوش و آمادگى روحى و جسمى داشتن.
کسی که بدون آمادگى وضو گرفته و وارد نماز می‌شود نمى تواند در نماز حضور قلب داشته باشد.
6- از خدا کمک خواستن: براى انجام صحیح نماز باید از خدا کمک بخواهیم و از شر شیطان و وسوسه هاى او به خدا پناه ببریم.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1. آداب الصلاة، ص 44.
2. همان.