روش نوین براى حفظ ایمان جوانان و نوجوانان کنونى چیست؟

‏براى حفظ ایمان جوانان باید به امورى توجه داشت:
1_ اصلاح روابط خانوادگی: از آن جا که محیط خانواده اولین کانون آموزش علوم و معارف و مهم ترین نهاد تأثیر گذار است، از این رو در روایت آمده است: «خداوند رحمت کند پدر و مادرى را که فرزندش را در کار نیک یارى نمایند».(1)
در فرایند شکل گیرى شخصیت نوجوانان بیشترین نقش متوجه الگوهاى رفتارى است. خمیر مایة شخصیت افراد در کانون خانواده شکل مى گیرد. به سخن دیگر: همة آموخته ها، عادت ها و رفتارهاى ما ناشى از مربیان و یادگیرى هاى مستقیم و غیر مستقیم است. بر این اساس رعایت اصول اخلاقى و التزام عملى به دستورهاى مذهبى توسط والدین اثر مستقیمى در گرایش جوانان به مذهب دارد. اگر رفتار والدین مناسب نباشد فرزندان مدل رفتارى خوبى نخواهند داشت. امام کاظم(ع) مى فرماید: «رفتار کودکان در اثر رفتار درست والدین اصلاح مى شود».(2)
2_ انتخاب دوست مناسب: دوستان نقش مهمى در شکل گیرى رفتار جوانان دارند. چه بسا جوانانى که در اثر همنشینى با دوستان ناباب به انحراف کشیده شده اند و به فرمایش قرآن کریم خود را در روز قیامت ملامت مى کنند که چرا فلانى را دوست خود گرفته بودند.(3)
تو اوّل بگو با کیان دوستى که تا من بگویم که تو کیستی
3_ پرکردن اوقات فراغت: بیکارى و فراغت جوانان را به انحراف مى کشاند. علی(ع) مى فرماید: «اگر شغل و کار زمینة فعالیت فرد است، فراغت زیاد باعث تباهى و فساد است».(4)
براى حفظ ایمان جوانان باید زمینة کار و فعالیت را فراهم کرد و اوقات فراغت آن ها را با برنامه هایى مانند ورزش و تفریح سالم پر نمود.
4_ تدارک ازدواج: جوانان در دوران جوانى با طوفان غریزة جنسى مواجه اند که اگر به طور صحیح ارضا نشود به انحراف کشیده مى شوند. مهم ترین امر در این مقطع که غریزة جنسى را تعدیل مى کند ازدواج است. از این رو رسول اکرم(ص) مى فرماید: «هر کس ازدواج کند نیمى از دینش را حفظ کرده است».(5)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1. مستدرک الوسائل، چاپ قدیم، ج 2، ص 625.
2. بحارالأنوار، ج68، ص 236.
3. فرقان( ) آیه 28.
4. ارشاد مفید، ج 1، ص 297.
5. سفینة البحار، ج 1، ص 561.