بعضی از مردم می گویند پول ارزش ندارد. نظر خود را بیان کنید. آیا زندگی بدون پول میسّر است؟

خوب یا بد بودن پول بستگی به چگونگی بهره گیری از آن دارد. اگراز پول به طور صحیح استفاده شود مطلوب است، زیرا بسیاری از برنامه های معنوی بدون امکانات مادی میسّر نیست. شخصی به امام صادق(ع) عرض کرد: سوگند به خدا که ما طالب دنیا هستیم.
حضرت فرمود: دنیا را برای چه می خواهی؟ عرض کرد: می خواهم به وسیلة آن، زندگی خود و خانواده ام را تأمین کنم و با آن صلة رحم به جا آورم و برای خدا صدقه دهم و حج و عمره به جا آورم. حضرت فرمود: «این طلب دنیا نیست، بلکه طلب آخرت است».(1) بر این اساس رسول خدا(ص) فرموده است: «بهترین کمک برای به دست آوردن تقوا، غنا و بی نیازی است.(2) قرآن مجید از مال دنیا به «خیر»(3) و در جای دیگر به «فضل خدا»(4) تعبیر کرده است. اگر از پول مذمت شده، ثروتی است که مانع یاد خدا و سبب طغیان انسان باشد که از ان به پول پرستی یاد می شود. در این صورت مجموعه ای از صفات زشت و پست را در درون خود جمع خواهد کرد، مانند حرص، بخل و آرزوهای طول و دراز. پس به طور کلی نمی توان گفت پول با ارزش است یا بی ارزش، بلکه بستگی دارد پول از چه راهی به دست آمده و در چه راهی خرج شود.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها :
1. وسائل الشیعه، ج 12، ص 19.
2. همان، ص 16.
3. بقره (2) آیه80
4. جمعه (62 آیه 10.