ثواب و فضائل قرائت قرآن در گفتار پیامبر(ص) و ائمه(ع) چگونه بیان شده است؟

‏فضیلت و عظمت کتاب مقدّس، فوق درک محدود انسان خاکی است. فضیلت آن را باید از پیامبر اکرم(ص) و ائمة معصومین(ع) شنید. در روایتی پیامبر(ص) می فرماید: " اعبد النّاس اکثرهم تلاوه للقرآن؛ عابد ترین مردم کسی است که بیشتر تلاوت قرآن کرده باشد".(1) در روایت دیگری حضرت (ص) فرمود: "هر کس برای تحصیل رضای خدا و فهم دین، قرائت قرآن کریم کند، پاداش و ثواب وی همانند پاداش و ثواب همه‌ فرشتگان و پیغمبران می باشد".(2)
امیرالمؤمنین علی(ع) می فرماید: " لقاح الایمان تلاوه القرآن؛(3) تلاوت قرآن کریم موجب باروری ایمان است". نیز فرمود: "هر کس به تلاوت قرآن کریم انس گیرد، جدایی و مفارقت برادران، او را (درقبر) به وحشت نیفکند".(4)
امام صادق(ع) فرمود: "هر کس قرائت قرآن کند در حالی که جوان باشد، قرآن با گوش و خونش آمیخته گردد و قرآن در روز قیامت از طرف او با فرشتگان خدا احتجاج کند".(5)
پیامبر گرامی به سلمان فارسی فرمود: "بر تو باد که قرائت قرآن کریم کنی، زیرا قرائت قرآن کفاره ‌گناهان و پوششی در آتش و ایمنی از عذاب است... مؤمن چون قرائت قرآن کند،‌ خدا به وی نظر رحمت فرماید. فضیلت قرآن بر سائر کلام همانند فضیلت و برتری خدا بر خلقش می باشد".(6)
پاورقی :
1 کنز العمال،‌ج1، ص 510.
2 جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، ص 293.
3 علی بن حسین مسعودی،‌ مروج الذّهب، ج 2، ص 290.
4 محمد باقر مجلسی، بحارالأنوار، ج 22،‌ص 194.
5 ابن سعد، طبقات الکبری، ج 8، ص 52 به بعد.
6 همان.