آیا مالیات رامی شود به جای خمس حساب کرد ؟

مالیات غیر از خمس است و به جای خمس حساب نمی شود. (1) مالیات در کشور ما و کشورهای دیگر غالباً بر تمام درآمدها وضع می شود.
بدون شک یکی از ضروری ترین مسئله‌ها به هنگام تشکیل حکومت، تشکیل بیت المال و خزانه است که به وسیلة آن نیازهای اقتصادی‌ حکومت بر آورده شود؛ که در هر حکومتی وجود دارد.
هر جامعه ای دارای افرادی از کار افتاده، بیمار، یتیمان بی سرپرست، معلولان و امثال آن می باشد که باید مورد حمایت قرار گیرند. نیز برای حفظ موجودیت خود در برابر هجوم دشمن، نیاز به سربازان مجاهدی دارند که هزینة آن‌ها توسط حکومت پرداخت می شود، همچنین کارمندان حکومت اسلامی، نیز وسائل تبلیغاتی و مراکز دینی، هر کدام نیازمند صرف هزینه‌هایی است که بدون پشتوانه مالی منظم و مطمئن سامان نمی‌پذیرد.
توضیح: مالیات نوعی هزینه برای اداره مردم در جامعه به هم پیوسته است، یعنی کسی که ازجاده‌ها استفاده می کند، از امنیت بهره می گیرد، ازرسانه‌های جمعی و از دیگر امکانات بهره مند می گردد، اگراین امکانات نبود، کار اقتصادی ممکن نمی شد، یابهره کمی داشت، و مشکلات دیگری برای مردم به وجود می‌آمد، بنابراین دولت وظیفه دارد سهمی از هزینه‌های عمومی را که درانجام امور اقتصادی و رفاهی مؤثراست بپردازد واین یک امر طبیعی است. از این رو بر مردم واجب است هزینه‌های زندگی اجتماعی خود را بپردازند و این ممکن نیست مگر با پرداخت مالیات.
اگربعدازپرداختن مالیات، چیزاضافه ای در طی یک سال برای شخص باقی نماند، خمس به آن تعلق نمی گیرد واگر اضافه ماند80 درصد آن مال دارنده است و20 درصد اضافه، خمس است . بنابراین اوّلاً خمس برمقداراضافه بر خرج سال یعنی بر پس انداز تعلق می گیرد ، در حالی که مالیات از ابتدا حساب می شود . ثانیا موارد مصرف خمس غیر ازموارد مصرف مالیات است. خمس درحال حاضرعمدتاً صرف گسترش فرهنگ اسلامی، تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی وحفظ عقاید وارزش‌ها می‌گردد.
پی‌نوشت‌ها :
1. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج 1، سؤال 370، و ج3،ص115، س344 ؛ آیت الله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، س 1030 .