رسالت پیامبر(ص) در جامعه بشری چه برکاتی دارد ؟

برکات رسالت پیامبر در جامعه بشری به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم یا اصلی و فرعی تقسیم میشود.
مهمترین هدف مستقیم رسالت، نورانی کردن جامعه بشری در سایه تجرد روح، تهذیب نفس، اقتدار بر شهود حق و رؤیت بسیاری از حقایق غیبی و عینی جهان آفرینش است که در پرتو عقیده، خُلق و عمل صالح فراهم میگردد.
رسالت رسول گرامی(ص) در تأمین تمدن، آشنا کردن جوامع بشری به حقایق جهان هستی از لحاظ معرفت و به اصول ارزشی از لحاظ عبادت خدا و اخلاق فاضله، و استقرار نظام ارزشمندی بر پایه «قَد أَفلح مَن تَزکی» (1)و از بین بردن نظام منحطی که بر پایه «قد أفلح الیوم من استعلی» (2)استوار بود تأثیر مستقیم داشت، چنانکه تواضع و فروتنی را جایگزین استکبار و تفاخر به مال و قوم و عشیره کرد و تکاثر باطل و سراب را به کوثر ناب مبدل ساخت. اما هدف های غیر مستقیم و فرعی رسالت رسول اکرم(ص) عبارت است از:
الف: اقامه قسط و عدل: «لَقَد أَرسلنا رُسلنا بالبیّنات وأنزلنا مَعهم الکِتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»(3).
ب: اتحاد و از میان برداشتن اختلافات: «انما المؤمنون اخوة» (4)، «واعتصموا بِحَبل الله جَمیعاً و لا تَفرقوا» .(5)
پی نوشت :
1- اعلی، آیه 14.
2- طه، آیه 64.
3- حدید، آیه 25.
4- حجرات، آیه 10.
5- آل عمران، آیه 103.