منابع و ماخذ

1) سوره مومنون آیه 100.
2) نهج البلاغه خطبه 221.
3) نهج البلاغه خطبه 222.
4) مجمع البحرین ماده برزخ.
5) معاد شهید دستغیب ص 87.
6) معاد در نگاه وحی و فلسفه ص 293.
7) معاد در نگاه وحی و فلسفه ص 295.
8) پیام قرآن ج 5 ص 473.
9) پیام قرآن ج 5 ص 464.
10) فروع کافی ج 3 ص 244.
11) فروع کافی ج 3 ص 244.
12) فروع کافی ج 3 ص 243.
13) فروع کافی ج 3 ص 244.
14) نور الثقلین ج 4 ص 523.
15) سوره غافر آیه 46.
16) مجمع البیان ج 8 ص 526.
17) سوره مریم آیه 62.
18) معاد در نگاه وحی و فلسفه ص 255.
19) سوره مومنون / 100.
20) سوره نساء / 97.
21) سوره نحل / 32.
22) سوره یس / 27.
23) سوره آل عمران / 170.
24) سوره نوح / 25.
25) بحار ج 6 ص 254.
26) بحار ج 6 ص 255.
27) بحار ج 6 ص 205.
28) المحجه البیضاء ج 7 ص 42.
29) معانی الاخبار ج 3 ص 289.
30) بحار ج 6 ص 242.
31) بحار ج 6 ص 267.
32) معاد در نگاه وحی و فلسفه ص 255.
33) پیام قرآن ج 5 ص 475.
34) اصول کافی ج 4 ص 408.
35) امالی صدوق ص 271.
36) بحار ج 6 ص 229.
37) تحف العقول ص 243.
38) مجموعه ورام ج 2 ص 110.
39) امالی صدوق ص 306.
40) سفینه ج 1 ص 665.
41) محجه البیضا ج 7 ص 42.
42) مجموعه آثار شهید مطهری ج 2 ص 518.
43) فروع کافی ج 1 ص 62.
44) فروع کافی ج 1 ص 62.
45) سوره آل عمران / 171.
46) امالی صدوق ص 3.
47) معانی الاخبار ص 232.
48) بحار ج 6 ص 269.
49) بحار ج 6 ص 269.
50) بحار ج 9 ص 323.
51) بحار ج 6 ص 222.
52) بحار ج 6 ص 266.
53) بحار ج 6 ص 260.
54) سوره طه آیه 103.
55) سوره طه آیه 104.
56) سوره روم آیه 55.
57) بحار ج 6 ص 214.
58) بحار ج 6 ص 267.
59) فروع کافی ج 3 ص 241.
60) بحار ج 77 ص 388.
61) نهج البلاغه خطبه 221.
62) سفینه البحار جلد 1 ص 71.
63) فروع کافی ج 3 ص 233.
64) بحار ج 77 ص 388.
65) بحار ج 6 ص 261.
66) فروع کافی ج 3 ص 241.
67) علل الشرایع ص 309.
68) بحار ج 6 ص 245.
69) علل الشرایع ص 309.
70) بحار ج 6 ص 217.
71) سفینه البحار ج 1 ص 352.
72) بحار ج 6 ص 221.
73) بحار ج 6 ص 230.
74) بحار ج 85 ص 107.
75) بحار ج 74 ص 386.
76) سفینه البحار ج 2 ص 397.
77) سفینه البحار ج 2 ص 396.
78) سفینه البحار ج 2 ص 397.
79) سفینه البحار ج 2 ص 397.
80) سفینه البحار ج 2 ص 397.
81) سفینه البحار ج 2 ص 397.
82) وسایل الشیعه ج 1 ص 863.
83) وسایل الشیعه ج 1 ص 736.
84) وسایل الشیعه ج 1 ص 655.
85) وسایل الشیعه ج 1 ص 742.
86) بحار ج 7 ص 248.
87) بحار ج 94 ص 71.
88) مواعظ العددیه ص 75.
89) کامل الزیارات ص 143.
90) سفینه البحار ج 2 ص 47.
91) محجه البیضاء ج 8 ص 292.
92) مجموعه ورام ص 453.
93) وسایل الشیعه ج 2 ص 878.
94) بحار ج 6 ص 228.
95) اصول کافی ج 3 ص 275.
96) بحار ج 6 ص 242.
97) فروع کافی ج 3 ص 234.
98) معاد شهید دستغیب ص 77.
99) معاد شهید دستغیب ص 78.
100) بحار ج 6 ص 322.
101) معاد شهید دستغیب ص 75.
102) معاد شهید دستغیب ص 76.
103) معاد شناسی ج 3 ص 196.
104) سوره نساء آیه 96.
105) بحار ج 6 ص 260.
106) سوره آل عمران آیه 169.
107) سوره بقره آیه 154.
108) سوره فاطر آیه 22.
109) سوره نمل آیه 80.
110) صحیح بخاری ج 5 ص 97.
111) نهج البلاغه کلمات قصار جمله 130.
112) صحیح مسلم ج 2 ص 631.
113) کشف الارتبات ص 109.