با توجه به پیشرفت های علمی انسان، دیگر چه نیازی به دین است؟

با وجود پیشرفت های علمی همچنان انسان به دین نیاز دارد چون دین جزء خواسته های فطری و عاطفی بشر است که با طبیعت انسان عجین شده است. استاد مطهری می گوید: "پدیده های اجتماعی در مدتی که باقی هستند حتماً باید با خواسته های بشر تطبیق کنند، به این معنی که یا خود آن پدیده ها خواستة بشر باشند و یا تأمین کنندة خواسته های بشر باشند، یعنی یا باید بشر خود آن ها را از عمق غریزه و فطرتش بخواهد، یا باید از اموری باشند که حتی اگر انسان از عمق غریزه آن ها را نمی خواهد و خودشان مطلوب طبیعت و هدف تمایلات بشر نیستند، اما وسیله باشند، یعنی وسیلة‌تأمین خواسته های اولیة بشر باشند و حاجت های او را برآورند... اتفاقاً دین هر دو خاصیت را دارد، یعنی هم جزء نهاد بشر است و هم از لحاظ تأمین حوائج و خواسته های بشری، مقامی را دارد که جانشین ندارد".(1)
در مورد قسمت اوّل قرآن کریم می فرماید: "توجه خویش را به سوی دین حق گرا پایدار کن، این فطرت الهی است که همه مردم را بر آن آفریده شده اند".
بسیاری از دانشمندان معروف جهان به فطری و طبیعی بودن حس دینی نظر داده اند تا جایی که "کوونتایم" حس مذهبی را بُعد چهارم انسان می داند و می گوید: "حس دینی یکی از عناصر اولیة ثابت و طبیعی روح انسانی است. اصلی ترین و ماهوی ترین قسمت آن با هیچ یک از روی دادهای دیگر قابل تطبیق نیست بلکه نحوة ادراک فطری و راه عقلی است که یکی از چشمه های آن از ژرفای روان ناخود آگاه فوران می کند".(2)
از طرفی دین تأمین کنندة خواسته های بشر است و جانشین هم ندارد، استاد مطهری می گوید: زمانی خیال می کردند اگر تمدن پیشرفت کرد، دیگر جایی برای دین نیست. امروز دیگر معلوم شده که پیشرفت علم و تمدن نیازی را بکه بشر به دین برای یک زندگی خوب دارد رفع نمی کند. بشر هم از لحاظ شخصی احتیاج به دین دارد و هم از لحاظ اجتماعی نیازمند دین است... از تولستوی، حکیم معروف روسی می پرسند: ایمان چیست؟ می گوید: ایمان هما چیزی است که انسان با آن زندگی می کند. سرمایة زندگی است".(3)
استاد مطهری، دین را پشتوانة اخلاق و قانون می داند و می گوید: "رکن اساسی در اجتماعات بشری، اخلاق است و قانون و پشتوانة قانون و اخلاق هم فقط و فقط دین است... کارل می گوید: مغزها خیلی پیش رفته اما افسوس که دل ها هنوز ضعیف است. دل را فقط ایمان قوی می کند. تمام مفاسد بشریت از این است که مغزها نیرومند شده و دل ها ضعیف و ناتوان باقی مانده اند. تمدن چه می کند؟
تمدن برای انسان ابزار می سازد؛ ابزارهای خوب. انصافاً ابزارهای خوب اختراع می کند اما آدم ها چطور؟ چه چیز می تواند آدم ها را عوض کند؟ چه چیز می تواند به آدم ها هدف های مقدس و عالی بدهد؟ چه چیز است که می تواند ارزش های بشری را عوض کند؟ انسانیت مساوی است با دین و ایمان و اگر دین و ایمان نباشد انسانیتی نیست".(4)
1- مجموعة آثار، ج 3، ص 388 - 384، با تلخیص.
2- مکارم شیرازی،‌ انگیزة پیدایش مذاهب، ص 274.
3- مجموعة آثار، ج 3،‌ص 399 - 398، با تلخیص.
4- مجموعة آثار، ج 3، ص 401.