جناح چپ و راست چیست ؟

اصطلاح چپ و راست به مرور زمان تعبیرهای وسیعی گرفته است و به تعریف واحد و دقیقی از آن امکان ندارد. این اصطلاح اولین بار از مجلس ملّی فرانسه , بعد از انقلاب کبیر سر در آورد.
در این مجلس افرادی که دارای نظریات رادیکالی و انقلابی و تند بودند, در سمت چپ مجلس می نشستند وآن هایی که مخالف بودند, مثل محافظه کاران و لیبرال ها, در طرف راست قرار داشتند.
این امر به تدریج به صورت یک سنّت در پارلمان های اروپایی درآمد. چپی به کسانی اطلاق می شد که طرفداردگرگونی های بنیادی و تند و توسل به خشونت و قوهء قهریه بودند, و راستی به آن هایی گفته می شد که مخالف تغییرسریع و بنیادی در نظام بودند و توسل به زور و خشونت را قبول نداشتند و معتقد بودند تنها اصلاحات ظاهری درنظام سیاسی کشور صورت بگیرد.(1)
جناح چپ امروز در ایران به کسانی اطلاق می گردد که مخالف خشونت و توسل به قوهء قهریه هستند و نظام دینی و ولایی را قبول ندارند یا ولایت مطلقه را نمی پذیرند و یا مشروعیت نظام ولایی را انتصابی و متعین از طرف شارع مقدس (خدا و پیامبر و امام معصوم :) نمی دانند.
جناح راست به کسانی گفته می شود که معتقدند باید حکومت و نظام ولایی ولایت مطلقه باشد و مشروعیت آن از طرف شارع مقدس است , اما مقبولیت نظام و حکومت از سوی مردم است .
البته تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پـاورقی :
1.دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی , آشنایی با مکاتب و اصطلاحات عقیدتی و سیاسی , سال دوم , مراکز تربیت معلّم , شماره کد2014 ص 116ـ 117.