در خصوص فرقه وهابیت توضیح دهید.

آیین وهابیت توسط محمد بن عبدالوهاب ( 1206 - 1115) بنا نهاده شد. پدر وى قاضى شهر عیینه از بلاد نجد و پیرو مذهب حنبلى بود، وى نزد پدر فقه حنبلى آموخت، محمد با افکار ابن تیمیه آشنا شد و آن را پسندید و نهضت پاکدینى را به راه انداخت. محمد در سفرى به مدینه شاهد توسل مردم به پیامبر در کنار روضه شریف بود، او این توسل را نپسندید و به مخالفت با آن پرداخت. به بصره رفت و در آن جا با اعمال مردم به مخالفت برخاست و مردم او را از شهر بیرون کردند. سپس به احسا و حریمله نجد رفت به انکار عقاید مردم نجد پرداخت، بین او و پدرش اختلاف در گرفت. پدر در سال 1153 مرد و پس از آن وى آزادتر به اظهار عقاید خود پرداخت. برخى از مردم حریمله به او پیوستند، سپس به شهر عیینه رفت. او را در سال 1160 از عیینه بیرون راندند، وى سپس رهسپار درعیه نجد شد. او در این شهر با محمد بن مسعود امیر درعیه توافق کردند که به یارى یک دیگر بشتابند.
شیخ محمد به کمک امیر محمد بن مسعود، عقاید خویش را به مردم عرضه مى‏کرد، هر که مى‏پذیرفت در امان بود و هر که مخالفت مى‏کرد، با او همانند کافر حربى برخورد مى‏کرد.
وهابیون در احکام پیرو فقه حنبلى اند و در اصول عقاید و بعضى از فروعات اسلام به روش ابن تیمیه عمل مى‏کنند و اساس کار این‏ها این است که صریح قرآن و سنت پیامبر را اخذ کنند و جز آن را بدعت شمارند. وهابیون در عقیده به توحید و یکتا پرستى راه افراط را پیموده‏اند و با ادعاى حمایت از توحید و مبارزه با شرک، توسل را شرک مى‏پندارند. ابنیه روى قبور بزرگان، زیارت قبور مؤمنان و حتى قبور اولیاء اللَّه را شرک مى‏دانند. هر گونه مراسم براى شادى روح میت را ناروا و شرک مى‏دانند. هر چیزى که در زمان پیامبر وجود نداشت و بعدا پیدا شد، مانند چاى، قهوه، توتون و دخانیات، استعمال این‏ها را جایز نمى‏دانند.
این‏ها خود را سلفى مى‏خوانند و مى‏گویند: ما بر مذهب سلف صالح؛ یعنى اصحاب پیامبر هستیم و نظریات دخیله بعدى همانند آراى اشارعه و معتزله را مردود مى‏شمارند. این‏ها هر مسلمانى را که با آن چه محمد بن عبدالوهاب مى‏گوید، قبول نداشته باشد، مرتد و مشرک معرفى مى‏کنند.
محمد بن مسعود، جد بزرگ خاندان آل سعود، از آیین پاکدینى محمد بن عبدالوهاب حمایت نمود و با دولت عثمانى جنگید و شبه جزیره عربى را از چنگ آنان رهانید و از آن تاریخ تاکنون حکومت آل سعود پرچمدار آیین وهابیت است.
این‏ها همه قبور صحابه، تابعین و ائمه مسلمانان را ویران کردند.(1)

پى نوشت‏ها:
1 - براى آگاهى بیشتر ر. ک: جعفر سبحانى، کتاب آیین وهابیت؛ على اصغر فقیهى؛ وهابیان و مبلغى، تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ص 1424 به بعد.