پیرامون حج

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.  حضور اهل بیت در مراسم حج    
2. اهل بیت و ظرفیت تبلیغی حج   
3. سیره اهل بیت در ایام حج    
4. تعطیلی حج در تاریخ  

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/utITw