وحی

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. وحی؛ توهم یا حقیقت الهی    
2. چرایی انتقال وحی توسط فرشتگان    
3. انحصار وحی مستقیم برای انبیاء  
4. تأثیر فرهنگ زمانه در محتوای وحی   

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/PrGFW