فلسفه روزه داری

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.فلسفه و برکات روزه داری  
2.علت 30 روز روزه داری   
3.تاریخ مصرف روزه    
4.ضررهای روزه داری    
5.وجوب روزه در کتاب مقدس   

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/qMbCz