علم و دین

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. مراحل رشد جنین   
2. عامل ایجاد تگرگ   
3. تعارض علم و گزاره های کیهانی  قرآن    
4. کرونا؛ تنافی علم و دین؟    
 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/zVpSP