عزاداری و ساهپوشی

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. سیاه پوشی و عزاداری    
2. کارکردها و فوائد عزاداری    
3. آسیب شناسی عزاداری   
4. قمه زنی و تعظیم شعائر    
5. دیدگاه اهل سنت درباره عزاداری    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/Qwoti