طوفان الاقصی(تاریخ)

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. تاریخچه مسجد الاقصی    
2. اهمیت بیت المقدس برای اسرائیلی ها   
3. دین ساکنین فلسطین قبل از ورود اسلام   
4. اسلام یا مسیحیت صاحبان اصلی فلسطین   
5. حضرت زینب و نفرین مردم فلسطین 
6. وجه تسمیه فلسطین اشغالی    
7. موضع پادشاهان ایرانی نسبت به ساکنان فلسطین

8.    مظلوم‌نمایی یهودیت در تاریخ

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

 http://mmps.ir/Hxcim