صفات الهی

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. عینیت ذات و صفات  
2. نامتناهی بودن خداوند    
3. انفعال الهی از حالات بندگان    
4. بینیازی خداوند و لزوم قصد قربت در عبادات    
5. کمال مطلق بودن خداوند    

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/syGHo