شرح آیات منتخب

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. برتری بنی اسرائیل در مالکیت قدس!   
2. تناقض آیات مربوط به حضرت عیسی 
3. دعا برای غیرمسلمان    
4. معنای الخبیثون للخبیثات ...    
5. گوساله پرستی بنی اسرائیل    
6. وعده توانگری با ازدواج    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/dAFpk
 

موضوع: