روح

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. نظریه جسمانیه الحدوث بودن نفس و عالم ذر  
2. فیزیکالیسم و نفی روح   
3. رابطه آلزایمر و اثبات روح    
4. جنسیت روح  
5. امکان احضار روح 

 
را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/JtnlQ