خدای بی نیاز

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. نیاز خدا به مخلوقاتش   
2. گنچ پنهان    
3. ترکیب ذات و صفات و نیاز خدا به صفات    
4. نیاز خدا به عبادت   
5. نیاز خدا به فرشتگان در ارسال وحی    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

http://mmps.ir/Iehjg