خدایی از جنس نور، زیبایی و زندگی

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. زیبا بودن خدا    
2. زنده بودن خدا    
3. نور بودن خدا    
4. انرژی بودن خدا    

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

http://mmps.ir/jKkau