حکم دود سیگار برای روزه دار

حکم دود سیگار برای روزه دار

آیا دود سیگار روزه را باطل می کند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.