حکم جویدن آدامس برای روزه دار

حکم جویدن آدامس برای روزه دار

آیا جویدن آدامس، کندر و سقز به روزه ضرر می رساند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.