حکم باقی ماندن مزه غذا بر روزه

حکم باقی ماندن مزه غذا بر روزه

آیا مزه غذا در دهان باقی بماند روزه را باطل می کند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.