حقوق اخلاقی و زیارت

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1-رضایت همسر در قبولی زیارت اربعین    
2-رضایت همسر در زیارت اربعین    
3-اجازۀ شوهر در زیارت اربعین    
4-تعارض زیارت اربعین با پرستاری از فرزند بیمار    
5-تبعیت از قانون در زیارت اربعین    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/ajteM