جنگ تحمیلی

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. علت جشن گرفتن آغاز جنگ تحمیلی    
2. تحریک صدام به جنگ  
3. جنگیدن با دست خالی    
4. حضور روحانیون در جنگ تحمیلی    
5. استفاده از نوجوانان در جنگ تحمیلی    
6. آمار و شناسایی شهدای گمنام    
7. پیروز جنگ    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/rPPWp