تربیت فرزند

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. تربیت دینی    
2. کنترل فرزند در فضای مجازی    
3. توجه به نیاز فرزند و اطاعت از شوهر   
4. اجبار در تربیت  
5. بی نماز شدن فرزند    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/PTdSP