بقای عمدی بر جنابت تا اذان صبح

بقای عمدی بر جنابت تا اذان صبح

 بقای بر جنابت عمدی تا اذان صبح برای روزه دار په حکمی دارد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.