انقلاب 57

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.انقلاب یا توطئه   
2.ثبات قیمت‌ها در دوران پهلوی   
3.انقلاب ایران و وعدۀ آزادی   
4.تحقق یا عدم تحقق آرمان‌های انقلاب    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/gSRQH