امکان سخن گفتن از خدا

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. شناخت ناپذیری ذات خدا  
2. دفاع از الهیات سلبی    
3. بساطت الهی و نفی صفات    
4. صفات مشترک و انسان‌انگاری خدا    
5. شخص‌وارگی و انسان‌انگاری خدا    
6. صفات تناقض‌نمای خدا    

 

.را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید
http://mmps.ir/KKjBp