ارتداد و آزادی عقیده

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

ارتداد در قرآن    
ارتباط نفی اکراه در دین و ارتداد    
ادله مجازات مرتد در قرآن و روایات   
تنافی آزادی در عقیده و اعدام مرتد    
اسلام و شک در دین 

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/JKoSX
 

موضوع: