اخلاق رفاقت و دوستی 1

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.آداب دوستی    
2.حدود وفاداری در دوستی    
3. مرزگذشت از خطای دوست    
4.انتخاب دوست خوب    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/SlXll