اخلاق انتخابات

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. انتخاب اصلح یا صالح مقبول    
2. تبلیغات نادرست در انتخابات    
3. حسن ظن و سوء ظن در انتخابات    
4. برچسب زدن به افراد در مسائل سیاسی    
5. نقد منصفانه   

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/jxYcJ