انسانیت

شبهه حاضر درصدد القای این مطلب است که محرم و قیام حسینی، هیچ ویژگی اخلاقی و انسانی خاصی ندارد مگر از این جهت که حسین ع مظلوم واقع شده است که آن هم دلیل موجهی...