قرآن

قرآن كريم در آيات متعدد به زوجيت گياهان، بلكه همه اشيا اشاراتي كرده است

rain
قرآن و روايات كتاب و شرح علوم تجربي نيست تا سؤال شود به نظر قرآن و روايات و عالمان دين منشأ باران کجاست؟

بر كسي پوشيده نيست كه انسان اشرف موجودات در عالم خلقت و...

مدت آفرينش آسمان ها و زمين (يعني مجموعه خلقت) شش روز است

خداوند قادر و عالم و داناي مطلق است. نه به ياور احتياج دارد و نه براي اراده اش مانعي است

صفحه‌ها