قرآن

قرآن به صورت هاي مختلف نازل شده است....

در مورد بعضي سوره ها و آيه ها ادعاي نزول دو بار شده است، از جمله:

تعبير "ما ملكت ايمانكم" به معناي برده( كنيز) است

آنچه كه از متون ديني وآيات قرآن استفاده مي شود، كتب هاي آسمان ديگر مانند تورات وانجيل يك دفعه نازل شده اند

صفحه‌ها