قرآن

در مورد جن آيات و روايات مختلفي وارد شده است كه به برخي اشاره مي كنيم:

در مورد شهاب ها و استراق سمع جنيان آيات زير آمده:

براي دفع وسوسه شيطان در حديثي از اميرمؤمنان مي خوانيم...

قرآن كتاب خداي خالق جهان است كه بر همه ذرات و زوايا و قانون هاي حاكم بر جهان آگاه است

صفحه‌ها