قرآن

قرآن كتاب هدايت است نه كتاب تاريخ يا قصه...

هر گاه به مناسبت جرياني درباره شخص و يا حادثه اي، خواه در گذشته يا حال...

آياتي از قرآن كريم که شخص پيامبر(ص) را مخاطب قرار داده، أقسام مختلفي دارند:

بسياري از مردم معتقدند در بعضي چشم­ها اثر مخصوصي است ...

صفحه‌ها