حديث

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَي يَعْرِفُ الْأَخِيرُ مَا عِنْدَ الْأَوَّلِ قَالَ فِي آخِرِ دَقِيقَةٍ تَبْقَي مِنْ رُوحِه

حديث به شرح زير وارد شده است:

روايات به اين مضمون فراوان است از جمله در كافي كه معتبرترين كتاب حديثي است....

1.حضرت پيامبرفرموده اندهر كس آغاز ماه ربيع الاول را به اطلاع مردم برساند بهشت بر اوواجب مي شود.2.هر كس ظرف هاي غذا را بشويد خداوند گناهانش خواهد شست.

در زبان روايات ميان "الغني" و "الغناء" تفاوت معنايي وجود دارد...

اگر حديثي را در كتاب هاي معتبر ببينيد، بدون دليل محكم نبايد در حديث بودن آن ترديد كنيد

صفحه‌ها