حديث

حديث ها از نظر اعتبار به چهار دسته كلي تقسيم مي شوند. البته تقسيم بندي هاي ديگري هم وجود دارد كه تقريبا فروع همين تقسيم بندي كلي است.

روايات معصومين (عليهم السلام) را بايد به دو دسته تقسيم نمائيم:

كتاب هاي بزرگ حديث توسط عالمان بزرگ و خبره اي نوشته شده اند كه سعي داشته اند حديث هاي صحيح و معتبر را جمع آوري نمايند

در خطبه مورد نظر چنين جمله اي نيست.

در پاسخ به سوال بايد دو بحث را مطرح كرد

صفحه‌ها