حديث

متن عربي عبارت مذكور بدين شرح است:

اصولا كتك زدن انسان هاي ديگر مخصوصا اگر از روي ظلم و عمدي باشد، گناه است

حديث از امام باقر (ع) و متنش چنين است :

در كتاب هاي معتبر شيعه و سني نقل شده كه چون فاطمه(س) خدمت پيامبر خدا مي رسيد...

در من لايحضره الفقيه شماره حديث 1031 آمده است: حسن بن محبوب از علي بن حسن بن رباط و او از سعيد أعرج روايت كرده: از امام صادق(ع) شنيدم:

ابابصير از امام صادق(ع) نقل مي كند كه ايشان مي فرمايند: هر پرچمي كه قبل از قيام قائم(ع) بلند شود صاحب آن طاغوت است كه غير خدا را عبادت مي كند.

حديث مورد نظر به شرح زير در كتاب مجمع النورين به نقل از بحار الانوار آمده است:

صفحه‌ها