حديث

اين حديث را اهل سنت براي حجيت اجماع به آن استناد كرده اند و به طرق مختلف و با مضمون هاي متفاوت آن را آورده اند.

اين حديث در منابع شيعه توسط شيخ صدوق (ره) در كتاب خصال (1) نقل شده و در آنجا اسامي روايان اين روايت ذكر شده است.

اين حديث به همين شكل در آثار شهيد مطهري بدون استناد محكمي موجود است.

در كتاب هاي حديثي اهل سنت حديثي از رسول خدا به مضمون فوق نقل شده و عالمان شيعه هم اين حديث را نقل كرده و نقد و رد نموده اند.

صفحه‌ها