پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
ثواب عربي خواندن قرآن بسيار بيش تراست...

خواندن قرآن به زبان فارسي به اين معنا كه انسان ترجمه قرآن را بخواند، نه تنها اشكال ندارد، بلكه چه بسا در مواردي نيز ترجيح دارد. اينكه انسان معناي آيات قرآن را به خوبي درك كند تا بتواند هر چه بهتر و بيش تر از آن براي بهتر زيستن بهره گيرد، بسيار شايسته و ارزشمند است.

 اصولا هدف اساسي نزول آيات براي همين است. اگر به قرائت قرآن نيز تاكيد شده، براي رسيدن به فهم آيات قرآن و به كار گيري آن در زندگي است. قرآن براي آن نازل نشده كه در كنج خانه ها گذاشته شده يا صرفا از رو خوانده شود. بلكه قرآن كتاب هدايت و برنامه زندگي سالم و خوشبخت است. اين هدف زماني محقق مي شود كه انسان معنا و حتي تفسير آيات را درك نمايد. بنابراين خواندن آن به  لفظ عربي كه نازل شده ،مانع از خواندن ترجمه آن و فهم و تدبر در آيات آن نيست.

حتي براي فهم بهتر آيات بهتر است كه انسان زبان عربي و يا قواعد آن را ياد گيرد. در هر حال اين آيات به زبان عربي نازل شده و خداوند فرموده است براي تدبر و تعقل در آيات آن را به زبان عربي نازل كرديم. «إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (1)؛ همانا ما آن را قرآني عربي نازل كرده‏ ايم شايد تعقل كنيد.

البته ثواب عربي خواندن قرآن بسيار بيش تر مي تواند باشد و اينكه در قرآن يا روايات توصيه به قرائت قرآن شده، منظور قرائت الفاظ قرآن به صورت عربي مي باشد كه اين امر دلائل مختلفي دارد.

اولا: به اين خاطر كه قرآن بر مردمي نازل شد كه عرب زبان بودند و قرآن را به لفظ خود مي فهميدند.

دوم: جهت ايجاد زباني مشترك ميان همه پيروان اسلام و در واقع فراهم سازي وحدت و پيوند بين المللي ديني.

سوم: روح و محتواي هر پيام و سخني در قالب زبان خاصي كه در آن ريخته شده، عميق تر و درك مي‏شود تا زماني كه به زبان‏هاي ديگر برگردانده شود. قرآن كه داراي مضامين بسيار بلند و عالي است، هرگز قابل ترجمه دقيق و كامل به زبان ديگر نيست. شايد بتوان گفت كه اكثر ترجمه‏هاي قرآن نارسا و در موارد متعددي داراي غلط مي‏باشد. به عنوان مثال از سوره حمد نام مي‏بريم كه هيچ ترجمه‏اي كه بتواند تمام مفاهيم آن را به زبان ديگر بيان كند، نيست. حتي تنها كلمه الله، هيچ معادلي در زبان ديگر ندارد و مثلا كلمه خدا در زبان فارسي معادل معناي الله نمي‏باشد.

چهار: كلمات و الفاظ قرآن كلمات خدا و وحي است. يعني  كلماتي كه به وسيله فرشته وحي بر پيامبر(ص) نازل شده، از اين جهت اين الفاظ و كلمات براي مسلمانان از تقدس ويژه اي برخوردار است. به همين خاطر سعي مسلمانان بر حفظ و خواندن اين كتاب به زبان اصلي خود مي باشد. در برخي روايات آمده قرآن را به گونه اي بخوان كه گويا خدا با تو دارد سخن مي گويد و بر تو نازل كرده است.

همچنين شايد يكي از علت هاي تاكيد به قرائت قرآن به زبان عربي حفظ آن از تحريف و دستبرد انسان ها است يعني همان كاري كه در اديان ديگر واقع شد. اما يكي از علت هاي محفوظ ماندن قرآن تأكيداتي است كه به خواندن و حفظ قرآن به  زبان عربي شده است.

پي نوشت:

1. يوسف(12)آيه2.