قرائت و تجويد

براي رسيدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است توضيحاتي درباره معناي واژه تحريف و اقسام آن بيان كنيم.

علماي اسلام و قاريان قرآن به سبب ویژگي هاي خاصي كه اين قرائت داشته ،آن را برگزيده و رواج داده اند كه ما به مهم ترين ويژگي هاي آن اشاره مي كنيم:

يكي از مباحث علوم قرآني، بحث قرائت قرآن است و از جمله مباحث قرائت قرآن، بحث «صوت و لحن» است

صفحه‌ها